English Lessons

За Контакти

GSM: 0888 75 40 30

GSM: 0889 59 92 09

Email: azorpg@abv.bg

Предлагаме високоефективно индивидуално обучение по английски по съвременни методи. Обучението се извършва по индивидуални програми, съобразени с познанията, възможностите и потребностите на ученика. Формата на обучението, условията и честотата се договарят индивидуално между ученика и учителя.

» Индивидуално обучение

Индивидуалното обучение под формата на частни уроци и консултации е високо-ефективна форма за изучаване на английски език. Предимствата на индивидуалното пред груповото обучение

» Стандартен английски

Стандартен английски наричаме съвременната форма на английски език, която е еднаква в цял свят и не е обвързана с регионални и други особености като произношение, местни наречия, професионална терминология и т.н. Повече за стандартния английски

» Бизнес английски

Понятието Business English включва не само общоприетата офис и бизнес терминология, но също така и уменията да използвате общите си познания по английски и кумуникативните си умения в бизнеса.

» Британски и Американски

Освен разликите между British English и American English, за които повечето хора са чували, има още множество други местни форми на английски, като например Канадски, Австралийски, Новозеландски, английски на висшата, средната и работническата класа, сленг, жаргон и др.

» Подготовка за изпити

Има много и различни изпити за тестване нивото на владеене на английски. Най-популярните от тях са TOEFL и IELTS. Тези изпити се провеждат от различни организации на местно, национално и международно ниво. Повечето от тези организации издават на успешно взелите изпита кандидати сертификати, които важат за определен период от време или безсрочни такива.

» Подготовка за интервю

Интервюто става все по-популярна форма за проверка на кандидатите за работа, виза, емиграция, стипендия и др. Умението да представите себе си и уменията си в най-добрата светлина е изключително важно за вашия успех и самочувствие. Информация за придобиване и развиване на специални комуникативни умения.

» Преводи

Преводът на информация от един език на друг е не само заместване на наличните думи с техни еквиваленти от другия език. Преводът е сложен, отговорен и творчески процес, който изисква задълбочени познания по двата езика (от и на този, който се превежда). Преводът също изисква умение за откриване и интерпретиране на информацията, както и способности за нейното благозвучно и грамотно представяне на другия език.

» Консултации

Каквото и да е нивото ви на владеене на чуждия език, винаги ще има още какво да учите и винаги ще има , на които ще търсите отговорите. Има въпроси, чиито отговори няма да намерите в никой речник или граматика. На тези въпроси никой специалист няма да ви даде еднозначен отговор. Консултациите имат за цел да ви помогнат да намирате отговорите на трудни и нестандартни въпроси и да намерите най-подходящите за себе си начини за учене и боравене с информацията.

» Самообучение

Ако имате амбиция и самодисциплина, напълно възможно е да научите английски самостоятелно, без да ходите на курсове или при учител.

» Културни различия

Често в ситуации, когато "не можем да се разберем", причината е не само недоброто владеене на езика. Причината може да се дължи на неразбирането, че ние и събеседника от друга националност имаме различен начин на мислене и възприемаме нещата различно.

» За професионалисти

Все повече професионалисти от различни области се нуждаят от английски в своята работа. За да овладеят езика и да го прилагат успешно както в работата, така и в личния си живот, необходимо е да знаят и разбират, че езикът е ефективно средство за комуникация само в случай, че се отнасяме към него като към такова.

» За вашето дете

В съвременните условия децата имат и ще имат особено голяма нужда от овладяването на чужд език. Изучаването на английски е не само широко застъпено в повечето училища, но е също така основен критерий за прием в много висши учебни заведения и при постъпване на работа. Много родители смятат, че това, което се изучава в училище е достатъчно, защото "той е още малък, има време да го научи". Защо това в повечето случаи не е така.

| Индивидуално обучение | Стандартен английски | Бизнес английски |
| Британски и Американски | Подготовка за изпити | Интервю |
| Преводи | Консултации | Самообучение | Културни различия |
| За професионалисти | За вашето дете | Цени |

Този сайт се поддържа с помощта на Teambuildingcenter.com
Обновен код и дизайн лицензиран от Veta Group Web Design Studio